×

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek Üye Yönetim Paneli’ne Giriş için TIKLAYINIZ..
K.Adı ve Şifrenizi bilmiyorsanız, Derneğimizi arayabilirsiniz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ; Dernek Üyelerimizin giriş yapabildiği alandır. Bilgi güncellemesi ve aidat takibi yapabileceğiniz bu alana ait giriş bilgileriniz ve tüm sorularınız için info@anadolubjk.net adresine e-posta gönderebilir veya dernek merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İRTİBAT

T: 0-312-440 1903

Pzt.-Cuma 9:00 – 17:00

ANADOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ

TÜZÜK

Madde 1:

Derneğin Adı –Kuruluş Yılı – Merkezi - Kurucuları: 

 1. a) Derneğin Adı: “ANADOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ”
 2. b) Derneğin kuruluş yılı 1990 dır
 3. c) Derneğin merkezi ANKARA’dır. Şubesi
  d) Dernek Kurucuları;
 • Burhan ALPDÜNDAR, İdareci-T.C.
 • Latif Celal AYAZ, Tüccar-T.C.
 • Avni KÜPELİ, TRT Spiker-T.C.
 • Nihat SÖZEN, İdareci-T.C.
 • Metin GÖREN, Gazeteci-T.C.
 • Adnan MEMİOĞLU, Bankacı-T.C.
 • Bülent TETİK, Tüccar-T.C
 • Sinan AVCIOĞLU, Tüccar-T.C

Madde: 2

Derneğin Faaliyet Alanı - Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek; sosyal, kültürel, sportif ve ticari alanda faaliyet gösterir. Dernek, kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

 1. Derneğin Amacı  :

b1) Dernek, kısa  adı BJK  olan Beşiktaş  Jimnastik  Kulübü Derneği’nin kongre üyelerini, sporcularını ve Beşiktaş spor kulübüne gönül vermiş taraftarlarını bir çatı altında toplayıp sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak,

b2) Beşiktaş sevgisini yayarak, yeni sempatizanlar kazandırmak,

b3)  Beşiktaş kulübüne mümkün olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmaktır.

 1. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

c1) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

c2) Sporla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c3) Amacın gerçekleştirilmesi  için gerekli olan her  türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile internet aracılığıyla üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

c4) Her türlü spor dalında amatör sporcular yetiştirmek ve eğitmek üzere kanunlara uygun kurulmuş veya kurulacak beden eğitimi ve spor tesisi, spor okulu, çalışmalarına katkıda bulunmak  veya beden eğitimi ve spor  tesisi, spor okulu, spor kulübü kurmak, yarışmacı takım oluşturmak,liglerde mücadele etmek, yönetimlerinde bulunmak

c5) Ülkemizde münhasıran federatif yapılanma ile faaliyetlerini sürdüren zeka oyunları ve özel yetenek sporları öğretim ve eğitimini teşvik etmek, bu faaliyetlere ilişkin resmi ve özel turnuva ve yarışmalara destek vermek,

c6) Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 c7) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak , yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

c8) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, tefriş etmek, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, bunları işletmek veya işletmeye vermek,

c9) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

c10) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

c11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

c12) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki sportif faaliyetlerde bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

c13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

c14) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

c15) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

c16) Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak,işletmek,kurulmuş olanlara ortak olmak,yönetimlerinde bulunmak.

Madde:3

Derneğe Üye Olma - Üyelikten Çıkma veya Çıkartılma Şartları ve Şekilleri - Üyelerin Hak ve Ödevleri 

 • Derneğe Üye Olma

a1) Derneğe üye olmak üzere başvuran, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ruhen bağlı ve taraftarı olan, derneğin amaçlarını benimseyen, 18 yaşını bitirmiş fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

a2) - Bu nitelikleri olan kişinin derneğe üye olabilmesi için,bir yılını doldurmuş iki asil üye tarafından takdimi şarttır.Üye olmak isteyen kişi dernekten veya dernek  internet sitesinden alacağı basılı üyelik başvuru formunu doldurur ve imza ederek dernek merkezine verir.

a3) Genel Sekreter bu başvuru formunu, bir hafta süre ile dernek merkezinde veya internet sitesinde üyelerin bilgisine sunulmak üzere askıya çıkarır.Üye adayı için bu süre içinde yazılı bir itiraz olmaz ise,yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında üye adayının talebi gündeme alınıp karara bağlanır.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

a4) Üye adayına herhangi bir yazılı itiraz söz konusu olursa son ve kesin karar yönetim kurulunca alınır.

a5) Derneğe üye olarak kabulüne karar verilen istekli,kararın kendisine bildirilmesini izleyen  yedi  gün içinde giriş aidatı ile yıllık aidatını yönetim kurulunun belirleyeceği şartlarla ödemek zorundadır.Bu süre içinde giriş aidatı ve yıllık aidatını dernek adına bankaya açılmış hesaba yatırmamış veya makbuz karşılığında dernek merkezine ödememiş olan istekli başvurusunu geri almış sayılır.

a6) Derneğe büyük yararı,maddi ve manevi yardımları dokunmuş veya dokunacak ve güç kazandıracak kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilir.Bu kişiler diledikleri taktirde genel kurul toplantılarına veya diğer toplantılara katılabilirler,ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.Onur üyeleri dilerlerse bağış adı altında ödeme yapabilirler.

a7) Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları, 30 gün içinde  üyeliğe kabul veya isteğin reddi  şeklinde karara   bağlayıp sonucu müracaat  sahibine duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye   olmaya zorlanamaz.

b)Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma 

b1) Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz,her üye istifa hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda istifa işlemi sonuçlanmış olur.Ancak dernek üyeliğinden istifa edenler derneğe olan aidat ve yasal faiz vecibelerini yerine getirmekle yükümlü olup,üyelikten ayrılma birikmiş borçlarını sona erdirmez.İstifa eden üyeye yatırdığı aidatlar iade edilmez.

b2) Yönetim Kurulu kararlarına ve tüzüğe aykırı harekette bulunmak,dernek içinde siyaset yapmak,huzur bozmak ve ikilik yaratmak,derneğin haysiyet ve vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmak üyelikten çıkartılma nedenidir.Bu durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek Disiplin Kurulu’nun görüşüne göre Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.Son ve kesin kararı yönetim kurulu alır ve ilgililere bildirir.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

b3) Üyelikten çıkartılma nedenleri bulunanlar için her üye, Disiplin Kurulu’na yazılı müracaatta bulunabilir.Üyelikten çıkartılma talebi Disiplin Kurulu’nca incelenip sonuç bir yazı ile yönetim kuruluna bildirilir.Son ve kesin kararı yönetim kurulu alır ve ilgililere yazı ile tebliğ eder.

b4) Takvim yılı sonuna bakıldığında yıllık aidatını art arda 3 yıl ödemeyen dernek üyesinin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinir. Üye aidat borçlarında dernekçe tutulan defter kayıtları esastır. Bu madde 31.12.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

b5) Yasal engeli olan veya sonradan oluşan üyenin üyeliği düşer.Bu kişinin üyeliği silinir ve kendisine bildirilir.Ayrıca vefat eden üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

b6) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

c)Üyelerin hak ve ödevleri 

c1)Her üye Genel Kurul kararları ile bağlıdır.

c2)Üye ikamet adresini, e-posta adresini, GSM numarasını değiştirdiği taktirde yeni adres ve bilgilerini dernek merkezine yazılı olarak ,faks veya e-posta yolu ile bildirmek zorundadır. Aksi halde dernekteki son bilgileri yasal ve geçerli kabul edilip, bilgilendirme ve yasal tebligatlar için esas alınır,derneğin sorumluluğu olmaz.

c3) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı  olup  oyunu bizzat kendisi kullanır. Her üye üyelik sıfatından doğan sorumlulukları yerine getirmekle,derneğin sportif,sosyal ve kültürel faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla, borcunun ödenmesinde iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle,tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.Ancak; malül gazi, bedensel engelliler sayılan gruplar ile şehit  eş ve çocukları üyelikleri halinde giriş aidatı ve yıllık aidat ödemezler.

c4) Derneğe yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler derneğin hiçbir faaliyetinden, hizmetinden, organizasyonlarından, dernek lokalinden, dernek üyeliği nedeniyle hak kazanılan indirimlerden yararlanamaz.

Madde:4

Dernek Kurulları : 

Derneğin kurulları aşağıda gösterilmiştir.Kurullardaki tüm görevler gönüllülük esası ile ücret alınmaksızın yapılır.

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu
 4. d) Disiplin Kurulu

Madde:5

Dernek Genel Kurulunun, Toplanma Zamanı - Çağrı ve Toplantı Usulü 

a)Toplantı Zamanı 

a1) Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ,yer ve saatte toplanır.

a2) Yönetim gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

a3) Çoğunluk sağlanamayan İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

a4) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b)Çağrı Usulü 

b1) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

b2) Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b3) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sitesinde ilan etmek;her iki seçeneğe ilave olarak elektronik posta veya SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. 

b4) Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c)Toplantı Usulü 

c1) Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

c2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

c4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

c5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

c6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Divan Başkanlığı toplantının huzurlu ve sakin ortamda devamını sağlamak üzere idari amirlik görevini de üstlenen asil ve yedek üyeleriyle Denetleme Kurulunu göreve çağırabilir.Yeterli görmezse ilave üyeler tespit edebilir.

c7) Genel kurulda, yalnızca  gündemde  yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantı başlangıcında, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantıda hazır bulunan üyelerden 1/10’unun yazılı başvurusuyla görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ise Divan Başkanının bu konuda yapacağı oylama ile olur.

c8) Genel Kurulda gündemle ilgili söz alan üyelerin konuşma süreleri, asgari 5, azami 15 dakikadır.Bu süre seçime girecek Yönetim Kurulu Başkan adayları için asgari 15 dakika,azami 30 dakika ile sınırlanır.Genel Kurula verilecek önergelerin kabul görmesi ile, azami süre artırılıp azaltılabilirken; asgari süreler değiştirilemez.

c9) Genel kurulda hazirun listesinde yer alan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

c10)Yönetim Kurulu üyeleri Toplantı sırasında Genel Kurul üyelerinden ayrı bir yerde topluca otururlar.

c11) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan yardımcıları ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde:6 

Genel Kurulda Karar alma, Oy Kullanma Usul ve Şekilleri: 

a)Genel Kurulda Karar alma , Oy Kullanma Usul ve Şekilleri: 

a1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim,Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri  tek aday varsa açık oyla ,birden fazla aday varsa gizli oylama ile yapılır.Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylama ile alınır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş zarfların içine konulan oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra divan heyetince tasnif ve açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

a2)  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

a3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b)Gizli Oyla Yapılan Seçim , Oylamanın Hazırlıkları ve Şekli:

 b1) Oy Kullanma hakkına sahip olan  üye sayısının 200’e bölünmesi ile çıkacak sayının bir fazlası kadar  sandık kurulur.Sandık sayısı belirlendiğinde ,üye numaraları sandık numaralarına dağıtılarak,üyelerin oyunu hangi sandıkta kullanacakları belirlenir,liste buna göre düzenlenir.Seçim için sandık,kabin,sandık üye listesi,damgalı zarf,gerekli tüm malzeme ve teçhizatın temini Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Adayların oy pusulaları ise önceden belirlenmiş renk ,ebat ve sayıda ilgili aday tarafından Genel Kurulun başlangıcında Divan Kuruluna ulaştırır.Oy pusulalarını Divan Kurulu damgalar.

b2) Başkan Adayları,Divan Başkanının belirleyeceği sayıda temsilcisini oy sayımında görevli veya gözetmen olarak tahsis edebilir.Ayrıca Divan Başkanı bu görev için üyelerden yardım isteyebilir.

b3)Oy verme işleminin önceden belirlenen saatte tamamlanmasının ardından sandıklar açılır.Zarf sayısı, oy atım imza sayısı ve Genel Kurul katılım kart sayısı karşılaştırılır.Bu karşılaştırmada bir fark var ise en düşük sayı temel alınır.Kart ve/veya imza sayıları zarf sayısından az ise Divan Başkanlığının yapacağı çekiliş ile zarf eksiltmeye gidilir.Seçilen zarf açılmadan,imha edilir.

b4)Seçim sonuçları,Genel Kurul Toplantı Tutanağına yazılarak imzalanır; diğer evrak ve oy pusulaları ile birlikte yeni yönetime teslim edilir.Seçime ait belge ve oy pusulaları en az 90 gün saklanmalıdır.

b5)Seçim sonuçlarına itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak Genel Kurul Divan Başkanlığına yapılır.Divan itirazı derhal inceler ve itiraz kararını bir tutanağa geçirir.Genel Kurul Divan Başkanlığının bu konuda vereceği karar kesindir.

Madde:7

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri : 

 1. Dernek kurullarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan sonraki dönem  tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması bina veya tesis inşa edilmesi,arazi tahsis ettirilmesi,tüm bunları gerçekleştirmek için gerektiğinde bankalardan kredi almak ve ipotek vermek hususunda veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, f)Dernek lehine rehin,ipotek almak veya ayni haklar tesis ettirmek hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Derneğin üst federasyona veya birliklere katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı) Derneğin vakıf kurması,

 1. Derneğin fesih edilmesi,

j)İktisadi ve ticari işletme kurmak,sözleşme imzalamak konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

 1. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
 2. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 3. İtiraz halinde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verilmesi
 4. Derneğin diğer organlarını denetlenmesi ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden
 5. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmesi ve yetkileri kullanması.
 6. Gerektiğinde komisyonlar kurulması,komisyondan çıkacak raporlara göre konunun görüşülüp karara bağlanması,

Madde:8

Yönetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri : 

 a)Yönetim Kurulunun Teşkili: 

a1) Genel Kurula Katılma hakkına sahip olup, hazirun listesinde yer alan tüm üyelerin seçilme hakkı vardır.

a2) Yönetim Kurulu,Yönetim Kurulu Başkanının öncülüğünde on üç asıl ve altı yedek üye olarak genel kurulca üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

a3) Yönetim kurulu, seçimi takiben toplanıp, görev bölüşümü yaparak ,Genel Kurulda seçilen başkandan sonra , ikinci başkan (Başkan Vekili),  iki asbaşkan, genel sekreter, sayman,genel sekreter yardımcısı ve üyelerden ibaret olmak üzere görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu ayrıca kendi arasında yeteri sayıda komite başkanı seçebilir.

a4)

• Başkan:

Derneği temsil eder.Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.Yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,yazışmaları dernek adına imza eder.

• İkinci Başkan: Yönetim Kurulu’ndaki aktif görevi başkana vekalet etmektir. Başkanın katılamadığı her toplantı ve organizasyonda doğal olarak onun yerini alır, gerektiğinde başkan adına temsilcilik görevini üstlenir ve dernek toplantılarını yönetir. Bu nedenle İkinci Başkan, Başkanla aynı otoriteye ve gerektiğinde görevi üstlenebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Asbaşkan:Başkan Yardımcısı şeklinde görev
 • Genel Sekreter:Başkan ve ikinci başkanın bulunmadığı zamanlarda bunlara ait yetkileri kullanabilir.Yönetim Kurulu üyeleri arasında koordinasyonu sağlar,toplantı gündemlerini belirler,Yönetim Kurulu kararlarını deftere kayıt ile üyelere imzalattırır.Dernek propaganda,neşriyat işlerini,Beşiktaş Kulübü ile ve basınla olan ilişkileri koordine ve kontrol eder.
 • Sayman: Derneğin bütçe ve muhasebe işlerini tanzim ve idare eder.Derneğin muhasebe işlerini kendi mesuliyeti altında,yönetim kurulu kararı ile ücretli veya ücretsiz kimselerin yardımı ile idare Derneğin tahsilat ve tediyesine ait evrak,vesaiki ve konusuyla ilgili yazışmaları imza eder. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler,tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar,ancak tahsilatı yönetmelikte belirtilen miktarı geçenler,30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.Derneğin yıllık bütçesini ve genel kurula tevdi edilecek hesap vaziyeti ile muhasebe raporunu hazırlar.Genel kurula bunun açıklamasını yapar ve tenkitlere cevap verir.
 • Genel Sekreter Yardımcısı:Genel Sekretere yapacağı işlerde yardımcı olur.Genel sekreter olmadığı zamanlarda yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar.

a5) Yönetim kurulu, yılda 6 defadan az olmamak kaydı ile  düzenli olarak toplanır.Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil  üye  tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt  çoğunluğu  ile alınır.Yedek üyeler toplantılara katılabilir,ancak oy hakları yoktur.

a6) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden biri Başkan tarafından listedeki sıralamaya bakılmaksızın asil üyeliğe getirilir .

a7)Yönetim Kurulu asil üye sayısı, istifa,vefat vb. herhangi bir sebepten dolayı 7 kişinin altına düşerse Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul yapmak zorundadır.

a8)Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa;bir sonraki olağan seçimli Genel Kurul tarihine altı aydan fazla bir süre kalmışsa, 30 gün içinde Olağanüstü seçimli Genel Kurul yapılır.Seçimli Olağan Genel Kurula 6 aydan daha az bir süre kalmışsa mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.Her iki durumda da Yönetim Kurulu İkinci Başkanı yönetim kuruluna başkanlık eder.

b)Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

b1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

b3) Dernek lokali kiralamak,

b4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,arazi tahsis ettirmek,bankalardan kredi almak ve ipotek vermek,iktisadi ve ticari işletme kurmak,sözleşme imzalamak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

b5) Derneğe gayri menkul alımı için kredi işlemleri yapma hususunda tek maddelik olağanüstü genel kurul çağrısı yapmak

b6) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

b7) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

b8) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek; genel kurula sunmak,

b9) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

b10) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

b11) Derneğin amacını gerçekleştirmek için Genel Kurul Kararı gerektirmeyen her çeşit kararı almak ve uygulamak,

b12)Sportif faaliyetler açsından federasyona ve ilgili yasal birliklere katılmak

b13) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde:9

Denetleme Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri :

 a)Denetleme Kurulunun Teşkili: 

a1) Genel Kurula Katılma hakkına sahip olup, hazirun listesinde yer alan tüm üyelerin seçilme hakkı vardır.

a2) Denetleme Kurulu, beş asıl ve üç yedek üye olarak üç yıl görev yapmak üzere genel kurulca seçilir.

a3) Denetleme Kurulu, seçimi takiben toplanıp, görev bölüşümü yaparak ,Başkan ve Başkan Yardımcısını belirler .Bu durumu bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna sunar.

a4) Denetleme Kurulu Başkanı ,kurula başkanlık eder,kurulun toplantılarını organize eder.Kurulun tüzüğe uygun ve verimli çalışmasını sağlar. Yönetim Kurulu ile koordinasyonu gerçekleştirir.Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı aynı görevi üstlenir.

a5) Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden biri Başkan tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asil üyeliğe getirilir .

b)Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

b1) Denetleme Kurulu,dört ayı geçmeyen aralıklarla yılda en az üç kere toplanır.Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Denetleme , rapor tanzimi ve gerekiyorsa alacağı kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gerçekleşir..Yedek üyeler toplantılara katılabilir,ancak oy hakları yoktur.

b2) Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b3) Denetleme Kurulu;yaptığı denetimlerde Dernek Yönetim Kurulu’nun tüzüğe,yasaya, uygun davranmadığı ve düzeltilmesini istediği konularda bir iyileşme olmadığını ve olmayacağını yorumlayıp genel kurulu toplantıya çağırabilir.Bu iradesini Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirmek,sonuç alamıyorsa yasal yolları takip etmek suretiyle gerçekleştirir.

b4) Disiplin Kurulu’nun yedekler dahil ,istifa,ölüm vb. herhangi bir sebep nedeniyle ayrılması ve Kurulun boşalması sebebiyle oluşacak görev boşluğunu Denetleme Kurulu üstlenir.

b5) Tüm Denetleme Kurulu asil üyeleri görev ve yetkilerinin yanlış veya eksik  kullanılmasından  dolayı aynı derecede sorumludur.

b6) Yönetim Kurulu gerek görürse Denetleme Kurulu Başkanı veya Yardımcısını Yönetim Kurulu toplantısını izlemek üzere davet edebilir.Bu durumda Denetleme Kurulu temsilcisinin söz ve oy hakkı  bulunmaz.

b7) Denetleme Kurulu ,Genel Kurullarda asil ve yedek üyeleriyle beraber idare amirliği görevini üstlenir.Divan Başkanlığı toplantının huzurlu ve sakin ortamda devamını sağlamak üzere idari amirlik görevini de üstlenen Denetleme Kurulunu göreve çağırabilir.

Madde:10

Disiplin Kurulu Teşkili , Görev ve Yetkileri : 

 1. a) Disiplin Kurulu’nun Teşkili:

a1) Genel Kurula Katılma hakkına sahip olup, hazirun listesinde yer alan tüm üyelerin seçilme hakkı vardır.

a2) Disiplin Kurulu, beş asıl ve üç yedek üye olarak üç  yıl görev yapmak üzere genel kurulca seçilir.

a3) Disiplin Kurulu, seçimden sonraki yedi gün içerisinde toplanıp, görev bölüşümü yaparak,Başkan ve Başkan Yardımcısını belirler .Bu durumu bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna sunar.

a4) Disiplin Kurulu Başkanı ,Kurula başkanlık eder,kurulun toplantılarını organize eder.Kurulun tüzüğe uygun ve verimli çalışmasını sağlar. Yönetim ve Denetleme Kurulu ile koordinasyonu gerçekleştirir.Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı aynı görevi üstlenir.

a5) Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden biri başkan tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın vazifeye davet edilir

 1. b) Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 

b1) Disiplin Kurulu toplantılarının bir periyodu ve toplantı sayısı zorunluluğu yoktur, Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İnceleme , rapor tanzimi ve alacağı kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gerçekleşir.Yedek üyeler toplantılara katılabilir, ancak oy hakkı yoktur.

b2) Disiplin Kurulu;Yönetim Kurulunca tevdi edilecek işleri tetkik ve tahkik etmek suretiyle karara bağlar ve infazı için Yönetim Kuruluna tevdi eder.

b3) ) Şikayet konusu ile ilgili üyeye,müdafaasını yapabilmesi için,bir haftalık süre  verilir.Şikayet edilen kişinin savunmasının alınmasının ardından ilgili kişiye uyarı ve kınama cezaları verebilir.Yasal yollara başvurulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunabilir.

b4)Denetleme Kurulunun yedekler dahil ,istifa,ölüm vb herhangi bir sebep nedeniyle ayrılması ve Kurulun boşalması sebebiyle oluşacak görev boşluğunu Disiplin Kurulu üstlenir.

b5)Tüm asil Disiplin Kurulu üyeleri ,görev ve yetkilerinin yanlış veya eksik kullanılmasından dolayı aynı derecede sorumludur.

b6) Disiplin Kurulu;kati ihraç kararlarını kendiliğinden ve geçici ihraç kararlarını da itiraz süresinde kesin karara bağlamak amacıyla,genel kurul gündemine alınmasını sağlar.

b7) Disiplin Kurulu,Tüzüğün ilgili maddesinde de belirtildiği üzere Seçimli Genel kurullar öncesinde Başkan Adaylarının başvurularını ve listesini teslim alır, adayların ve işlemlerin tüzüğe uygunluğunu kontrol eder,süreci yürütür.

b8) Disiplin Kurulu,Yönetim Kurulu’nun sayıca yetersiz kaldığı,istifa ettiği,aday çıkmadığı,derneğin sahipsiz kaldığı vb. durumlarda derneğin yönetimini sağlar,3 ay içerisinde olağanüstü genel kurulu gerçekleştirir. 

Madde:11

a)Aday Olmanın Usul ve şekilleri:

a1) Genel Kurula katılım hakkını elde edip hazirun listesinde adı olan her üye Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’na aday olabilir.

a2) Seçimlere, başkan adayının oluşturacağı 13 asıl+6 yedek Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu aday listesi , 5 asıl+3 yedek Denetleme Kurulu aday  listesi ve 5 asıl + 3 yedek Disiplin Kurulu aday listesinden oluşan liste ile girilir.Her Yönetim Kurulu Başkan adayının oy pusulasında, bu  üç kurulun adayları yer alır.

a3) Yönetim Kurulu Başkan adayları,çoğunluğun aranacağı, açıklanmış ilk Genel Kurul tarihinden en az 5 takvim günü öncesi saat 17.00 ye kadar Yönetim-Denetim-Disiplin Kurullarına ait  aday listelerini ve başvuru dilekçesini mevcut Disiplin Kurulu’na teslim ederler.

a4) Başkan adayları, seçim için düzenleyecekleri listeye, Başkan adayı olarak kendi adı, soyadı ve kısa özgeçmişini,tüm kurul adaylarının adı, soyadı ve kısa özgeçmişlerini ekler.

a5) Disiplin Kurulu başvuruları  inceler,adayların  engel  bir durumu olup olmadığını tespit eder,varsa ilgili Yönetim Kurulu Başkan adayına bildirir.Bildirimin ardından 2 takvim günü içerisinde engel durumu olan aday yerine yeni aday temini için beklenir.

a6) Listelerin netleşmesinin ardından,Disiplin Kurulu  nezdinde aday liste temsilcileri ile birlikte kullanılacak oy pusulalarının renkleri öncelikle istek,olmuyorsa kura ile belirlenir.Yönetim Kurulu Başkan adayları,renkleri ve ebatları belirlenmiş üzerinde üç kurulun adaylarının bulunduğu oy pusulalarını yeterli sayıda bastırarak Genel Kurul günü Divan Başkanlığına teslim ederler.

a7) Seçimli Genel Kurulun,yapılması planlanan ilk tarihte çoğunluk sağlanamaması , belirlenen ikinci tarihe ertelenmesi durumunda ; Başkan adaylarının daha önce beyan edilen Yönetim Kurulu asil ve yedek listesinden en fazla 3 , Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedek listesinden en fazla ikişer isim değişiklik yapma hakkı vardır.Sıralama ise istenildiği gibi değişebilir.Değişiklik varsa ilgili listeler,Genel Kurul ikinci tarihinden en az 5 takvim günü öncesi saat 17.00 ye kadar Disiplin Kurulu’na teslim edilir.Başvuru yoksa önceki liste geçerliliğini korur.Sonraki prosedürler aynıdır.

Madde:12

a)Üyelerin giriş ve yıllık aidat miktarları ile ödeme şekli 

a1) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeye ödediği aidat iade olunmaz.

a2) Yönetim Kurulu üyelerinin dernekten olan cari hesap alacaklarına mahsuben, başkalarına ait aidatları ödemesi mümkün değildir.

a3) Bir üyenin topluca başka üye aidatlarını ödemesi mümkün değildir

a4) Yıllık aidat ödemeleri,makbuz karşılığı nakit olarak, kredi kartı ile veya derneğin banka hesabına havale yolu  ile yapılabilir.

Madde:13

a)Derneğin Gelir Kaynakları; 

a1) Derneğe giriş ve yıllık üye aidatı,

a2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

a3) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

a4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

a5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

a6)Derneğin iktisadi işletme kurması halinde elde edeceği gelirler,

a7)Ayni bağış ve yardımlar,

a8)Derneğin katalog,bülten gibi çalışmaları ile internet sitesi ve sosyal ağlarında yayınladığı üyelerine veya onların işlerine ait ve/veya üye olmamış kişi ve kurumların resim ,görsel bilgi ve  haberler karşılığı elde ettiği bağışlar ve/veya gelirler

a9)Diğer olası gelirler

Madde:14

a)Dernekçe Tutulması Gerekli Defterler:

a1) Dernek kanun ve yönetmelik de belirtilen defterleri tutar.Defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdik olması zorunludur.

Madde:15

a)Kurullara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

a1) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde,yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine veya gösterilen yer ya da internet ortamına bildirilir.

Madde:16

a)Derneğin İç Denetimi: 

a1) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Bağımsız Denetimi Genel Kurul veya Yönetim Kurulu talep edebilir.

Madde:17

a)Derneğin Borçlanma Usulleri: 

a1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulun yetkilendirmesi  üzerine yönetim kurulu kararı ile bankalardan borçlanma yapabilir.

a2) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde piyasaya ve/veya , bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesine borçlanabilir.

a3) Seçimli Genel Kurul tarihi itibarıyla derneğin muhasebe kayıtlarında, Merkez Kira borcu, Personel Ücret borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve Vergi borcundan oluşan genel gider kalemlerine ait tüm ödemeler tamamlanmış olmalıdır. Yeni yönetime ilgili kalemleri içeren borç devri yapılamaz. Genel Kurul ile ilgili yapılacak giderlere ilişkin yer kirası, ikram, ulaşım vb. kalemlerden oluşacak tüm ödemeler mevcut yönetim kurulu tarafından karşılanır.  Mevcut Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna Genel Kurul harcamalarına ilişkin bir borç bırakamaz. Genel Kurul ile ilgili ödenmemiş bir borç bulunması durumunda önceki Yönetim Kurulundan bu nitelikte borçların ödemesi rücu edilebilir.

a4) Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında ve tahsislerinde genel kurul izni ile ileriye yönelik borçlanabilir.

Madde:18

a)Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği: 

a1)  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

a2) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

a3) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu , toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

a4)  Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde:19

a) Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: 

a1) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

a2)Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ,Denetim ve Disiplin Kurulları asil üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

a3) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

a4) Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

b)Fesih Kararı alınan Derneğin Tasfiye İşlemleri: 

b1) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Anadolu Beşiktaşlılar Derneği” ibaresi kullanılır.

b2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

b3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 b4) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

b5) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde:20

 a)Hüküm Eksikliği: 

a1) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 20(yirmi) maddeden ibarettir.

Bu Tüzüğün, dernek organlarının üye sayıları ve görev sürelerine dair hükümleri ilk seçimli genel kurul tarihinden, kalan hükümleri ise aksi belirtilmedikçe Genel Kurul tarafından Kabul edildiği tarihte  yürürlüğe  girer.

15.DÖNEM ANADOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Kemal ERDOĞAN              Haydar KURT               Salih ÜNVER           Cenk ALTUĞ

Baran TAKIL                      Aykan AYDIN                 Ali DOĞAN             Tolga ŞARDAN

Gani AKSOY                     Selen ERSÜ                   İlker TANRIVERDİ

ÜST